Магістратура. ОП "Соціологія"

Освітня програма «Соціологія» освітнього рівня «магістр» передбачає поглиблене оволодіння фундаментальними теоретичними та практичними знаннями та навичками проектування та проведення соціологічних досліджень, викладання соціології у ВНЗ та враховує сучасні вимоги до поєднання теорії та практики соціології. Це досягається завдяки проходженню виробничої практики у провідних дослідницьких компаніях та асистентській практиці. Програма спрямована на формування фахівців із соціологічним способом мислення та уявою, здатних не лише використовувати набуті знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки та кваліфіковано займатись викладацькою діяльністю.
Програма передбачає поглиблене використання іноземних мов у викладанні низки дисциплін та формування навчального плану з метою створення можливостей для академічної мобільності і стажування на соціологічних факультетах як провідних ВНЗ України, так і за кордоном.

Спеціалізації

Анотації дисциплін

Навчальні дисципліни

5 Європейські студії Ковтуненко Е. С.
5 Актуальні проблеми розвитку соціологічної науки Яковенко Ю. І.
5 Асистентська практика Набруско І. Ю.
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології Марченко А. М.
5 Методика викладання соціології у вищій школі Малес Л. В.
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей Куценко О. Д.
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Цимбалюк Н. М.
5 Новітні концептуальні стратегії у теоретичній соціології Судаков В. І.
5 Соціальна політика та якість життя Жуков В. І.
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень Ковтуненко Е. С.
5 Теорія соціальних технологій Судаков В. І.
6 Modern problems of social scienсe (Актуальні проблеми соціальної науки) Бабенко С. С.
6 Аналіз емпіричних даних у середовищі R
МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень
Сидоров М. В.
6 Дослідницькі парадигми у соціальних науках
МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень
Соболевська М. О.
6 Математичні основи аналізу соціальних процесів
МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень
Сидоров М. В.
6 Мережевий підхід в соціології: теорія та методи
МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень
Марченко А. М.
6 Методологія та методи соціологічних досліджень (магістерський дослідницький семінар)
МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень
Волович В. І.
6 Моделювання та прогнозування соціальних процесів
МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень
Сидоров М. В.
6 Сучасні методи аналізу текстів
МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень
Юзва Л. Л.
6 Якісні інтерв’ю в соціологічних дослідженнях
МС: Методи емпіричних соціологічних досліджень
Марченко А. М.
6 Рефлексивні процеси у сучасній соціологічній теорії Z
МС: Сучасна соціологічна теорія
Соболевська М. О.
6 Соціологічні теорії соціального порядку Z
МС: Сучасна соціологічна теорія
Соболевська М. О.
6 Системний аналіз в соціології
МС: Соціологія масової комунікації
Туленков М. В.
6 Соціологічні теорії масової комунікації
МС: Соціологія масової комунікації
Петренко-Лисак А. О.
6 Соціологія бізнес-комунікацій
МС: Соціологія масової комунікації
Чудовська І. А.
6 Соціологія міжнародних відносин
МС: Соціологія масової комунікації
Тарабукін Ю. О.
6 Соціологія мови
МС: Соціологія масової комунікації
Ніколаєнко Л. Г.
6 Соціологія політичних комунікацій
МС: Соціологія масової комунікації
Боровський О. О.
6 Соціологія символу
МС: Соціологія масової комунікації
Ніколаєнко Л. Г.
6 Теорія соціокультурних комунікацій
МС: Соціологія масової комунікації
Соболевська М. О.

Загальна характеристика освітньої програми

Спеціальність 054 «Соціологія»
Освітня програма «Соціологія»
Тип освітньої програми:  освітньо-наукова
Отримуваний ступінь: «магістр соціології»
Кількість навчальних семестрів:     4
Обсяг програми в кредитах ECTS:    120
Мова навчання: українська, англійська