Триває прийом статей у новий номер Вісника КНУ ім. Т. Шевченка (серія: соціологія)

«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія» ("Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Sociology”) запрошує до співпраці вчених, викладачів, аспірантів та студентів і приймає до розгляду наукові матеріали українською, російською або англійською мовою.

Журнал є рецензованим науковим періодичним виданням ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print), в якому публікуються результати оригінальних досліджень соціологів з різних країн в усіх сферах соціологічного знання. Журнал також публікує фахові рецензії новітніх соціологічних видань: дисертацій, монографій, підручників тощо.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з соціологічних наук, наказ МОН України № 893 від 04.07.2013 та iндексується Crossref (DOI: 10.17721/2413-7979), Index Copernicus ICI Journals Master List (ICV 2016 = 58), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), PKP Index, CiteFactor i Google Scholar

Плата за публікацію у журналі не стягується.